Οικοδομη, ορισμος λεξεων.

Οικοδομη, ορισμος λεξεων.
  • Κωδικός: Οικοδομη, ορισμος λεξεων.
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Οικοδομή, οι έννοιες και οι ορισμοί των λέξεων.

Δείτε τον ορισμό κάποιων λέξεων που αφορούν την οικοδομή.

 

Ανακαίνιση κτιρίων, είναι γενικός όρος που αφορά την ανά διαμόρφωση εσωτερικών - εξωτερικών χώρων, όψεων κ. λ. π. μέσω οικοδομικών εργασιών, θεωρείται και ουσιαστικό της λέξεως αναπαλαίωση.

 

Αναπαλαίωση κτιρίων, το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών έτσι ώστε να επανέλθει το κτίριο στην αρχική του κατάσταση.

 

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό, σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού.


Κοινόχρηστοι χώροι, είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.


Κοινωφελείς χώροι, είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας.

 

Δρόμοι, είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν  κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.

 

Πεζόδρομοι, είναι οι δρόμοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών.

 

Πλάτος δρόμου, σε κάθε σημείο του άξονά του είναι το μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών μήκος της καθέτου στον άξονα στο  σημείο αυτό.

 

Οικοδομικό τετράγωνο, είναι κάθε δομήσιμη ενιαία έκταση, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή  μέσα στα όρια οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους  χώρους.

 

Όρια οικοδομικού τετραγώνου, είναι οι οριακές γραμμές που το χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους.

 

Ρυμοτομική γραμμή, είναι εκείνη που ορίζεται από το  ρυμοτομικό σχέδιο και χωρίζει οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο από  κοινόχρηστο χώρο του οικισμού.     Οικοδομική γραμμή ή γραμμή δόμησης είναι το όριο οικοδομικού τετραγώνου που ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο προς την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου, έως το οποίο επιτρέπεται  η δόμηση.

 

Οικόπεδο, είναι κάθε γήπεδο, που βρίσκεται μέσα στο  εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.

Κοινής χρήσης χώροι του κτιρίου και του οικοπέδου είναι  οι χώροι, που προορίζονται για χρήση από όλους του ενοίκους του  κτιρίου.

 

Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή  βρίσκεται έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του  εδάφους.

 

Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια που περιβάλλεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων του οικοπέδου πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

 

Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική  επιφάνεια του οικοπέδου.

 

Συντελεστής δόμησης (σ. δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος,  πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, μας δίνει τη  συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να  κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύμφωνα πάντα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής.

 

Ημι υπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

 

Εξώστης είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

Περισσότερα δείτε  Ε Δ Ω.