Ποια ειναι η διαρκεια νεας οικοδομικης αδειας

  • Κωδικός: Ποια ειναι η διαρκεια νεας οικοδομικης αδειας
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

                                                  

                    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

    Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόμενων από αυτές οικοδομικών εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται με τη σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή τους. Κατ' εξαίρεση ο χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) χρόνων αυξάνεται σε έξι (6) χρόνια στις περιπτώσεις ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτηριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα ή όγκου παραπάνω από 15.000 κυβικά μέτρα.


Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της απαιτείται και επιβάλλεται αναθεώρηση και στις πιο κάτω περιπτώσεις:


1. Αλλαγή ή παραίτηση του επιβλέποντος το έργο μηχανικού.


2. Αλλαγή τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.


3. Μερική ή ολική τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ή στατικής ή και των υπόλοιπων μελετών  

    με ή χωρίς αλλαγή του περιτυπώματος του κτηρίου αλλά χωρίς αύξηση του συντελεστή

    δόμησης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και του όγκου του

    κτηρίου.


4. Αύξηση του συντελεστή δόμησης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.


5. Αύξηση του όγκου της οικοδομής.


6. Αλλαγή της χρήσης του κτηρίου.


   Ειδικότερα, στην περίπτωση με στοιχείο 1, η αίτηση για αναθεώρηση της άδειας συνοδεύεται από λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, στην οποία περιγράφεται το στάδιο των εργασιών και από φωτογραφίες του κτηρίου στις οποίες φαίνεται και ο περιβάλλον χώρος διαμορφωμένος ή όχι ακόμα. Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας. Για τις περιπτώσεις με στοιχεία 3, 4, 5, οι αντίστοιχες εργασίες πρέπει να αρχίζουν μετά από τη χορήγηση της σχετικής αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, όπως και για την περίπτωση 6, αν για την αλλαγή της χρήσης του κτηρίου πρέπει να γίνουν τροποποιητικές εργασίες, δηλαδή επιβάλλεται αλλαγή της μελέτης.


Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

        Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της  

 οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη των  

 διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 259.

        Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει

 ολοκληρωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός της οικοδομής η άδεια αναθεωρείται για  

 τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία της λήξης της.

        Αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αναθεώρησης, σύμφωνα με τα παραπάνω έχει

 ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της

 περίπτωσης 1 της παρούσας παραγράφου.

Δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

        Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης (που δεν αλλάζουν

 τη χρήση) και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτηρίου,

 καθώς και των υπόλοιπων μελετών, μετά από κρίση του προϊσταμένου της  

 υπηρεσίας ή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων από τον προϊστάμενο

 υπαλλήλων.

        Για μεταβολές των διαστάσεων του κτηρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις

 αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζεται ο συντελεστής δόμησης ο οποίος

 χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του

 κτηρίου από τα όρια του οικοπέδου.

        Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των

 πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο τα 20 εκατοστά του μέτρου και 2% με μέγιστο

 τα 10 εκατοστά του μέτρου των διαστάσεων του κτηρίου. Στις παραπάνω

 περιπτώσεις 1 και 2 υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει το φάκελο της

 οικοδομικής άδειας πριν από τη θεώρηση της άδειας για ηλεκτροδότηση –

 υδροδότηση.


   Σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης ή ενημέρωσης άδειας για στοιχεία για τα οποία υπάρχει έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (εφεξής Ε.Π.Α.Ε.), απαιτείται νέα έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. η οποία και κρίνει αν η τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας, οπότε υπάγεται στην περίπτωση της ενημέρωσης ή αντιθέτως είναι ουσιώδης οπότε απαιτείται αναθεώρηση.


   Κατά τις αναθεωρήσεις των οικοδομικών αδειών οι κάθε είδους κρατήσεις και εισφορές οι οποίες καταβλήθηκαν κατά την έκδοση της άδειας συμψηφίζονται κατά τη χορήγηση της αναθεώρησης. Για τις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση, αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. Οι άδειες κατεδάφισης, επιχωμάτωσης ή εκσκαφών ισχύουν για έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους, εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν.

 

   Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών στο διάστημα της πρώτης τετραετίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων (π.χ. διακοπή λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων) ή λόγω ανώτερης βίας, παρατείνεται η ισχύς της άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.