Η διαδικασα εκδοσης, τα διακιαολογητικά, οι υπηρεσιες

  • Κωδικός: Η διαδικασα εκδοσης, τα διακιαολογητικά, οι υπηρεσιες
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Διαδικασία έκδοσης και αναθεώρησης οικοδομικής άδειας.

1. Αρμοδιότητα:

 Αρμόδιες είναι οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων.

2. Δικαιολογητικά:

Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο).

Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης.

Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη.

Πλήρης στατική μελέτη.

Μελέτη θερμομόνωσης.

Μελέτη εγκατάστασης φωταερίου, όπου χρειάζεται.

 Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαιτείται, (πάνω από           

2 ορόφους και 1.500 τ. μ.).

 

Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, (άνω των 3.000τ.μ.).

Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, όπου απαιτούνται, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Προϋπολογισμός του έργου, δηλώσεις αναθέσεων των μελετών και επιβλέψεων σε  ιδιώτες μηχανικούς και αποδείξεις προ κατάθεσης των αμοιβών μηχανικών στην 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδας. Για οικόπεδα και γήπεδα άρτια, κατά παρέκκλιση, χρειάζεται τίτλος κυριότητας και  πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.

Επίσης εγκρίσεις επιτροπής πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου και εγκρίσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού .(Ε.Ο.Τ.), όπου χρειάζεται.

Για εκτός σχεδίου πόλεως άδειες, απαιτούνται επιπλέον, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και έγκριση από το δασαρχείο.

3. Διαδικασία:

Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών, όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη. Έλεγχος των στατικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

Έλεγχος θερμομόνωσης και εγκαταστάσεων.

Έλεγχος των φορολογικών και πληρωμή τους, που γίνεται με τα αντίστοιχα σημειώματα καταβολής φόρων και εισφορών (προκαταβολή υπέρ Ι.Κ.Α., υπέρ δήμου, υπέρ Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ. Σ. Μ. Ε. Δ. Ε.) κ.λπ.

 

4. Χρόνος έκδοσης:

 Εντός 45 ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης ο φάκελος της μελέτης.

 

5. Τι περιλαμβάνει το κόστος οικοδομικής άδειας:

 Περιλαμβάνει αμοιβές ιδιωτών μηχανικών για όλες τις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις (αρχιτεκτονικής, στατικής, θερμομόνωσης κ.λπ.), φόροι και εισφορές.

6. Διάρκεια ισχύος:

Οι οικοδομικές άδειες ισχύουν για μια τετραετία και οι άδειες κατεδάφισης για ένα εξάμηνο.

7. Ανανέωση:

Μετά την παρέλευση της τετραετίας, η άδεια αναθεωρείται υποχρεωτικά κατόπιν αυτοψίας.  Για αόριστο χρόνο εάν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού (σκελετού). Για επιπλέον τέσσερα (4) χρόνια, εάν δεν έχει περατωθεί ο σκελετός, για το τμήμα το οποίο δεν έχει ακόμα κατασκευασθεί ο φέρων οργανισμός (σκελετός).

Έλεγχος της οικοδομικής άδειας

 Για την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη, γίνεται από υπαλλήλους της υπηρεσίας σε δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο όταν έχει γίνει ο φέρων οργανισμός (σκελετός) και ο οργανισμός πλήρωσης (τούβλα) και το δεύτερο στάδιο όταν ολοκληρωθεί η οικοδομή. Ακολουθεί θεώρηση της οικοδομικής άδειας για να μπορέσει ο πολίτης να συνδέσει την οικοδομή του με τα δίκτυα της Δημόσιας Εταιρείας Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) και της εταιρείας ύδρευσης. Με δήλωση του ιδιώτη μηχανικού θεωρείται η άδεια για τη σύνδεση. Ο πολίτης με σχετική αίτησή του μπορεί να πάρει αντίγραφο οικοδομικής άδειας και οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα σχέδια και έγγραφα του φακέλου της οικονομικής άδειας.

Φόροι οικοδομικών αδειών
.

Οι φόροι των οικοδομικών αδειών επιβάλλονται ανάλογα με το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.


Κρατήσεις.

Υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Βάσει του ΚΗ/1947 ψηφίσματος βαρύνονται οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού άνω των 59 ευρώ (20.000 δρχ.)

Υπέρ του δήμου στα εδαφικά όρια του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή.

Υπέρ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Υπέρ Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) κ.λπ.