Αναπαλαίωση, ορισμοί.

Αναπαλαίωση, ορισμοί.
  • Κωδικός: Αναπαλαίωση, ορισμοί.
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Αναπαλαιώσεις σε διατηρητέα, ανακατασκευές κτηρίων, αναπαλαιώσεις νεοκλασικών κτηρίων, ανακατασκευές πέτρινων κτηρίων

  Γενικά οι ορισμοί.

 Με τους ορισμούς ανακατασκευή και αναπαλαίωση εννοούνται οι εργασίες επισκευής - αποκατάστασης και ενίσχυσης οι οποίες έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της στατικής και αντισεισμικής φέρουσας δόμησης του κτηρίου.

 Εμείς στη Δημιουργών Τέχνημα, έχουμε πραγματοποιήσει έργα αναπαλαίωσης σε όλη την Επικράτεια με εξειδίκευση σε ακίνητα ακόμη και τού έτους 1800. Σε επίπεδο αρχιτεκτονικών μελετών έχουμε πραγματοποιήσει μελέτες τεχνικής αποκατάστασης και εφαρμογής ενίσχυσης, όπως τη μελέτη αποκατάστασης για την καπναποθήκη της Ξάνθης, τη μελέτη αποκατάστασης για το μουσείο τεχνών Βορείου Ελλάδας κ.α.

  Συνοπτικά

 Εφαρμόζουμε την προ-μελέτη ενημερώνοντας έπειτα τους πελάτες μας για τα στάδια της δομικής αποκατάστασης ενός κτηρίου καθώς και για τα κριτήρια και τις αρχές επεμβάσεων επισκευής και επαρκούς ενίσχυσης -εργασίες οι οποίες σε πρώιμο στάδιο είναι απαραίτητες πάντοτε-. Λαμβάνονται βέβαια υπ όψιν και άλλα στοιχεία κατά την επιλογή ενός σχήματος γενικής επέμβασης. Τόσο για τις εργασίες επισκευής όσο και για τις εργασίες ενίσχυσης έχουμε αναπτύξει διάφορες πιστοποιημένες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές καθώς και τα υλικά τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου αποκατάστασης – αναπαλαίωσης εφαρμόζονται με αντικειμενικό στόχο την αρτιότητα και την πιστότητα των όποιων επεμβάσεων. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν μυστικά τεχνικής αλλά ακολουθούμε το Ευρωπαϊκό μοντέλο αποκατάστασης και σε συνδυασμό με την εμπειρία μας προχωρούμε στην υλοποίηση των έργων τα οποία μάς ανατίθενται.

 Τι εννοείται όμως η Αναπαλαίωση ή τεχνική επέμβαση; είναι γενικότερος όρος και αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες.

Επισκευή κτηρίου.

  Ορίζονται οι εργασίες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου το κτίσμα να περιέλθει στην πρότερη κατάστασή του. Είναι φανερό ότι το ίδιο, ή κάποιο άλλο ανάλογο αίτιο όπως είναι π.χ. ο σεισμός θα προκαλέσει κατά τεκμήριο την ίδια ή ανάλογη βλάβη. Έτσι σε περίπτωση εκτεταμένων και σοβαρών βλαβών θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η επέμβαση να περιλαμβάνει και την ενίσχυση της κατασκευής, ενώ σε περιορισμένες ή λιγοστές βλάβες περιοριζόμαστε απλά σε επισκευές τοπικού χρακτήρα.

Ενίσχυση δομικών.

 Ορίζεται το σύνολο των ενεργειών αναβάθμισης των μηχανικών χαρακτηριστικών, ήτοι η αντοχή, η δυσκαμψία δομικού στοιχείου τού κτίσματος μέχρις ενός επιθυμητού ή απαιτητού (βάσει μελέτης) επιπέδου. Συγκαταλέγονται π.χ. οι αντισεισμικές δράσεις σχεδιασμού τις οποίες επιβάλλουν οι τρέχοντες κανονισμοί. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση προχωρά πέραν της επισκευής τυχόντων βλαβών. Είναι όμως δυνατή και η προληπτική ενίσχυση χωρίς την παρουσία βλαβών. Το επίπεδο και τα μέτρα ενίσχυσης προσδιορίζονται πάντοτε από ειδική μελέτη.

Ανακατασκευή κτηρίου.

 Ορίζεται η κατασκευή ενός νέου δομικού στοιχείου ή μέρους αυτού στη θέση τού παλαιού. Το νέο δομικό στοιχείο (ή κτίσμα) μπορεί να είναι αντίγραφο ή παρόμοιο τού υφιστάμενου· σε κάποιες των περιπτώσεων δε, ακόμα και τελείως νέο. Η τελική απόφαση βασίζεται πολλές φορές σε ιστορικούς, κοινωνικούς, πολεοδομικούς, χρηστικούς ή ακόμη και σε επιπλέον άλλους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ανάγλυφο της περιοχής.

Αναστύλωση κτηρίου.

 Ορίζεται η επαναφορά τής δομικής κατάστασης από την υπάρχουσα σημερινή στην αρχική του μορφή. Είναι όρος ο οποίος χρησιμοποιείται συνήθως για επεμβάσεις σε μνημειακά κτίσματα και ο χαρακτήρας ο οποίος δίνεται είναι αυτός τής πλήρους αυστηρότητας, τουλάχιστον όσον αφορά το σεβασμό τής ιστορικής φυσιογνωμίας την οποία πρέπει να έχει κάποιο ανάλογο κτήριο.

Επανάχρηση κτηρίου.

 Ορίζεται η περιορισμένη μικρής κλίμακας διαρρύθμιση και μετατροπή ενός κτηρίου με σκοπό να εξυπηρετεί τις όποιες επιθυμίες τού πελάτη και τις νέες λειτουργίες του κτίσματος.

Διατήρηση κτηρίου

 Ορίζεται η διαφύλαξη τής υπάρχουσας κατάστασης τού κτηρίου εφαρμόζοντας μέτρα αποτροπής για κάθε περαιτέρω φθορά. Μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη προλαμβάνει τις φθορές. Εφαρμόζονται δε, τεχνικές και χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία βοηθούν το κτήριο και τη διατήρησή του.

Συντήρηση κτηρίου.

 Είναι πιο γενικός όρος. Υπονοεί συνήθως περιορισμένης κλίμακας εργασίες με αντικειμενικό σκοπό τη συνεχή αρτιότητα του κτίσματος στο χρόνο.

Κριτήρια επεμβάσεων αποκατάστασης κτηρίων.

 Όταν πρόκειται για ανακατασκευή ή αναπαλαίωση θεωρούμε ότι η αυτοψία του φέροντος οργανισμού και των δομικών στοιχείων του είναι συνυφασμένη με το  σεβασμό στο πρωτότυπο ως σύνολο και ως επιμέρους στοιχείο, κατά τρόπο κατά τον οποίο να μην αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση η αρχική αρχιτεκτονική του όψη και φυσιογνωμία.

Τεκμηρίωση του ακινήτου

Ιστορική, αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, δομική, στατική, παθολογία, υλικά δόμησης και όλα όσα απαιτούνται.

Αναστρεψιμότητα προτεινομένων επεμβάσεων έτσι ώστε σε περίπτωση μελλοντικής επέμβασης να γίνεται αντικατάσταση των δομικών στοιχείων με ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων βλαβών στο κτήριο.

Συμβατότητα υφισταμένων και νέων υλικών κατά τρόπο κατά τον οποίο να ελαχιστοποιούνται τυχόν ανεπιθύμητες βλάβες στο κτήριο.

Ανθεκτικότητα κτίσματος στη διάρκεια των νέων επεμβάσεων έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο ωφέλιμος χρόνος διάρκειας αυτών των επεμβάσεων και παράλληλα να περιορίζονται οι συχνές και συνήθως δαπανηρές επεμβάσεις.

Το οικονομικό κόστος ανακατασκευής κτηρίων σε σχέση με το είδος αποκατάστασης έτσι ώστε να προσφέρεται η πιο δυνατή συμφέρουσα λύση.

Επισήμανση

 Σε περίπτωση κατά την οποία θέλετε να προχωρήσετε σε ανακατασκευή κτηρίου με δικά σας συνεργεία και τεχνικούς θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να προσλάβετε έναν εργοδηγό με ανάλογη πείρα αυτών των κατασκευών. Η δαπάνη για τις υπηρεσίες του είναι βέβαιο ότι αξίζει τον κόπο και τα χρήματά σας.

 Τέλος, στην Ελληνική αγορά εκτός από τη Δημιουργών Τέχνημα και πάντοτε κατά την γνώμη μας υπάρχουν λίγες αξιόλογες εταιρείες ανακατασκευών αναπαλαιώσεων κτηρίων.

 Σάς ευχαριστούμε για την υπομονή σας να αναγνώσετε τα παραπάνω, ευχόμαστε οι παραπάνω πληροφορίες να σάς βοηθήσανε.

Δείτε τεχνικές πληροφορίες αποκατάστασης κτηρίων εδώ.