Άδεια ανακαίνισης, χρειάζεται;

Άδεια ανακαίνισης, χρειάζεται;
  • Κωδικός: Άδεια ανακαίνισης, χρειάζεται;
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

 Στην Πολεοδομία υπάρχει η δυνατότητα να μη δηλωθεί η ανακατασκευή κτηρίου, εάν και εφόσον αυτή η ανακατασκευή, την οποία πρόκειται να κάνουμε, αφορά εργασίες, οι οποίες δε χρειάζονται άδεια και ορίζονται από την απόφαση 5219/04.

 Στην περίπτωση κατά την οποία περιλαμβάνονται εργασίες όπως γκρέμισμα οποιουδήποτε τοίχου χρειάζεται άδεια από την οικεία πολεοδομία. Για την αίτηση χρειάζεται αντίγραφο σχεδίων από την οικεία πολεοδομία (κάτοψη δηλαδή και ξυλότυπος) και απαραίτητη είναι η τεχνική έκθεση από το μηχανικό τού έργου.

Για την ανακατασκευή σε κτίρια – κατοικίες – εξοχικές κατοικίες μετά τού έτους 1955

 Εφόσον έχουμε νέες οικοδομικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χρειαζόμαστε κανονική άδεια και όχι άδεια μικρής κλίμακας εκτός βέβαια κι αν δε δηλώσουμε όλο τον όγκο των εργασιών.

 Σε περίπτωση κατά την οποία είμαστε ενοικιαστές αρκεί να έχουμε την υπεύθυνη δήλωση (εφεξής Υ.Δ.) τού ιδιοκτήτη πως επιτρέπει τις συγκεκριμένες εργασίες, επίσης απαιτείται Υ.Δ. από τον ιδιοκτήτη πως δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.

 Χρειαζόμαστε ένα εγκεκριμένο αντίγραφο της κάτοψης από το αρχείο της οικεία πολεοδομίας μαζί με τη νέα κάτοψη της πρότασης η οποία θα περιλαμβάνει την πλήρη τεχνική έκθεση καθώς και εγκεκριμένο φωτοαντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου ή ακόμη και βεβαίωση κτηματολογίου. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε δύο (2) εξωτερικές φωτογραφίες χωρίς να φαίνονται κλιματιστικά ή τέντες, σε περίπτωση κατά την οποία μάς ζητηθούν.
 Επίσης χρειαζόμαστε άδεια από το δήμο ή και την τροχαία για τη χρήση κάδου οικοδομικών απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο.
 Ένσημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής Ι.Κ.Α.) απαιτούνται και σε κάποιες περιπτώσεις ανακαίνισης και ανακατασκευής όταν έχουμε δηλαδή εξωτερικές εργασίες με άδεια μικρής κλίμακας.


Για την ανακατασκευή σε κτήρια – κατοικίες – μονοκατοικίες - εξοχικές κατοικίες προ τού έτους 1955

 Αποδεικτικό νομιμότητας τού υφιστάμενου κτηρίου (οικοδομική άδεια ή προϋφιστάμενου τού έτους 1955 το οποίο να περιγράφεται όμως σε συμβόλαια). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει οικοδομική άδεια χρειάζεται αποτύπωση πλήρης (κατόψεις δηλαδή, όψεις, τομές, το διάγραμμα κάλυψης, έλεγχος οικοδομησιμότητας, στατική επάρκεια και γενικό έλεγχο, φωτογραφίες κ.α. ) και βεβαίωση από την οικεία πολεοδομία για τη νομιμότητα (προσοχή διότι στο στάδιο αυτό θα πρέπει να το αποδείξουμε μέσα από τίτλους ιδιοκτησίας ή με κάποιο άλλο νόμιμο μέσο, αεροφωτογραφίες κ. α, ότι το ακίνητο προϋφίσταται).

 Στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να προβούμε στην έκδοση νέας οικοδομικής άδειας η οποία αφορά τυχόν προσθήκες (καθ ’ ύψος ή κατά οριζόντια επιφάνεια) τότε χρειάζονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές σε περίπτωση προσθήκης κατά ύψος, υδραυλικές, μελέτη πυρασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικές, μελέτη Κανονισμού Ενεργειακής. Απόδοσης Κτηρίων (Κ. Ε. Ν. Α. Κ.)). Τα παραπάνω σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συντελεστή δόμησης χρειάζονται μελέτες κάλυψης, όγκου αποστάσεων όμορων και να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στατικότητας - επάρκειας προσθήκης.

 

Για την ανακατασκευή σε κτήρια – κατοικίες – μονοκατοικίες - εξοχικές κατοικίες τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα

  Περιλαμβάνονται ακίνητα τα οποία φέρουν αρχιτεκτονικής ή φυσικής κληρονομιάς στοιχεία ή είναι οικισμοί ή τμήματα πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελή οικιστικά σύνολα εκτός οικισμών, κτήρια δηλαδή ή συγκροτήματα κτηρίων ή στοιχεία του άμεσου φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, επιστημονικό και αισθητικό ενδιαφέρον.

  Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας των άνωθεν η οποία αφορά την επισκευή ή ανακατασκευή των διατηρητέων κτηρίων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά της μελέτης του και έγχρωμες φωτογραφίες όλων των όψεων του κτηρίου, καθώς και φωτογραφίες εσωτερικών χώρων, όπου δηλαδή υπάρχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Η αίτηση για την επισκευή ή την προσθήκη σε κτήριο η οποία κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, παραπέμπεται αρχικά στην πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε. Π. Α. Ε.) και κατόπιν εκτελείται πλήθος ενεργειών για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν τα βήματα και η διαδικασία σε αυτό το σύντομο άρθρο.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.