Άδεια νέας οικοδομής

  1. Αρχική
  2. Περί Νέων Κατασκευών Κτιρίων
  3. Άδεια νέας οικοδομής
  • Κωδικός: Άδεια νέας οικοδομής
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες αφορούν την αδειοδότηση για την ανέγερση κτηρίου στην Ελλάδα

 Εκείνο το οποίο καταρχάς θα πρέπει να προσεχθεί πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών είναι η νομιμότητα των εργασιών, η οποία σημαίνει δήλωση σε Πολεοδομία και Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής Ι.Κ.Α.).

  
Για κάθε νέα κατασκευή στην Ελλάδα ανά την επικράτεια: (Σύμφωνα με το άρθρο 22: Οικοδομικές άδειες - Αυθαίρετες κατασκευές).
1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός οικισμού απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχωματώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτηρίων και των παραρτημάτων τους. Η οικοδομική άδεια κτηρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτηρίου ή της εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος.

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 (Φ.Ε.Κ. 4) και του άρθρου 4 του παρόντος δεν απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς (όταν δε γίνεται χρήση ικριωμάτων), για μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές οι οποίες δε θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου ή την εμφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, για επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτηρίων, για μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων και γενικά για μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτηρίων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος
   Όσοι έχουν κτίσει σπίτι θα γνωρίζουν πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο παζάρι με τους τεχνίτες γίνεται για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.). «Με απόδειξη ή χωρίς απόδειξη;» είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση την οποία κάνουν όλοι όταν κλείνουν τις συμφωνίες. Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν «χωρίς απόδειξη», λόγω της οικονομικής στενότητας της στιγμής. Και όμως, όταν έλθει η ώρα του τέλους, δηλαδή να συνδέσουμε το ακίνητο με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος τότε έρχεται και η Εφορία για να ζητήσει τις αποδείξεις. Αν δεν τις έχουμε δε γλιτώνουμε. Το Φ.Π.Α., τον οποίο δεν πληρώσαμε τότε, θα κληθούμε να τον καταβάλλουμε τώρα. Αν ξεκινήσετε τώρα μια οικοδομή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για τον υπολογισμό της αξίας της ισχύει πλέον το αντικειμενικό σύστημα τού ελάχιστου κόστους, το οποίο καλό είναι να γνωρίζετε εκ των προτέρων έτσι ώστε να συγκεντρώνετε τις αποδείξεις οι οποίες θα σάς χρειαστούν. Το ίδιο ισχύει και με το Ι.Κ.Α. Με βάση μια βεβαίωση τού μηχανικού, την οποία προσκομίζετε στο Ι. Κ. Α, σάς υπολογίζουν τα απαιτούμενα ημερομίσθια για τα οποία πρέπει να πληρώσετε τις εισφορές. Αυτό σάς είναι χρήσιμο στις διαπραγματεύσεις με τα συνεργεία και τους τεχνίτες, αλλά και για να γνωρίζετε πόσα τελικώς θα πληρώσετε.

 

Σε περίπτωση ανακατασκευής η ανακαίνισης παλαιού κτίσματος.

Στην Πολεοδομία υπάρχει η δυνατότητα να μη δηλωθεί η ανακαίνιση, εάν και εφόσον αυτή αφορά εργασίες οι οποίες δε χρειάζονται άδεια και ορίζονται από την απόφαση 5219/04.

 Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία περιλαμβάνεται σε κάποιο έργο ανακαίνισης η αναπαλαίωσης το γκρέμισμα οποιουδήποτε τοίχου χρειάζεται άδεια από την οικεία πολεοδομία. Για την αίτηση χρειάζεται αντίγραφο σχεδίων από την οικεία πολεοδομία (κάτοψη και ξυλότυπος) και τεχνική έκθεση από το μηχανικό του έργου.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

 

Ετικέτες: Άδεια, νέας, οικοδομής, Περί, Νέων, Κατασκευών, Κτιρίων